Koła Żywego Różańca

Wspólnota parafialna jest ośrodkiem życia liturgicznego, podstawowym miejscem katechezy i wychowania w wierze, głoszenia zbawczej nauki Chrystusa. Oprócz  wspólnot związanych z liturgią, katechezą  w naszej parafii działają koła Żywego Różańca- najliczniejsze wspólnoty modlitewne, aby wspierać duchowo i materialnie misjonarzy, wspomagać dzieło nowej ewangelizacji, modlić się za innych. „Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy”. Jest to prywatne stowarzyszenie wiernych o charakterze modlitewnym i formacyjnym, działającym na ternie całej Polski. W tej wspólnocie każda z osób zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób we wspólnocie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic różańca świętego. Choć  każdy z członków Żywego Różańca modli się tajemnicą , która jemu przypada,  w miejscu i czasie przez siebie wybranym, to ważna jest świadomość wspólnej modlitwy w podjętych intencjach. „Żywy Różaniec oznacza życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem chrześcijańskiego postępowania. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu różaniec nazywany jest zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.” Program duchowy Żywego Różańca obejmuje:

 • wypraszanie miłosierdzia Bożego poprzez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej;
 • troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich;
 • krzewienie modlitwy różańcowej;
 • wspieranie misyjnej działalności Kościoła;
 • troskę o wierność nauczaniu Kościoła- za wzorem św. Dominika.

 Jako datę powstania Żywego Różańca przyjmuje się 8 grudnia 1826r. Służebnica Boża Paulina Jaricot założyła Dzieło Rozkrzewiania Wiary ( 1822 r.), a potem Żywy Różaniec. Jego  centralę  utworzyła w Lyonie na wzgórzu Lorette. „Piętnaście węgli: jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, pozostałe są zimne- ale zbierzcie je razem, a wybuchną ogniem! Oto właściwy charakter Żywego Różańca”- pisała w dzienniczku Paulina. 27 stycznia 1832 r. papież Grzegorz XVI  zatwierdził stowarzyszenie Żywego Różańca i nadał mu liczne odpusty. Do Polski Żywy Różaniec dotarł pod koniec XIX w. W 1977 r. Prymas Polski ks. kard. Stefan  Wyszyński zatwierdził Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez o. Szymona Niezgodę w 60 rocznicę objawień fatimskich. „ Ceremoniał Żywego Różańca powstał z troski o dobro duchowe Narodu polskiego i rozwój religijno- moralny obecnych i przyszłych pokoleń. Ufamy, że Żywy Różaniec jako wypróbowane narzędzie Opatrzności Bożej zjednoczenia ludzi z Bogiem i braćmi  oraz środek uświęcenia dusz, pomoże młodemu pokoleniu skutecznie wytrwać w wierze Ojców”.
W 2012 r. zatwierdzono Statut Żywego Różańca.

W zamyśle założycielki Żywy Różaniec był wielkim zapleczem modlitewnym dla misji i całego Kościoła. Codziennie towarzyszą jego członkom intencje papieskie: ogólna i misyjna, wyznaczone na dany miesiąc. Ich zadanie powinno realizować się także poprzez tworzenie nowych dwudziestek- róż, by różaniec stawał się modlitwą wszystkich. Przynależność do kół Żywego Różańca  daje członkom: poczucie wspólnoty- dwadzieścia tajemnic tworzy jeden wieniec duchowych róż ( nie sam wołam do Boga, ale czynimy to razem); daje możliwość aktywnego włączenia się w życie Kościoła; uczestnictwa w życiu sakramentalnym; przyczynia się do rozwoju duchowego poprzez stałą formację na comiesięcznych spotkaniach (w pierwszą sobotę miesiąca); wierni otrzymują duchowe wsparcie w chwilach radosnych i smutnych; każdy z członków może uzyskać odpust zupełny w dniu:

 • przyjęcia do Żywego Różańca;
 • Narodzenia Pana Jezusa;
 •  Zmartwychwstania Pańskiego;
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie;
 • Wniebowzięcia Matki Bożej;
 • Królowej Różańca Świętego;
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi;
 • Ofiarowania Pańskiego.

Na czele każdej róży stoi zelator lub zelatorka. Mogą ich wybierać członkowie Żywego Różańca lub kapłan. Zelatorka troszczy się o ducha modlitwy we wspólnocie; czuwa nad pełnym składem osobowym róży; dostarcza tajemnice z intencją modlitewną  osobom nieobecnym na spotkaniu, koordynuje comiesięczną wymianę tajemnic; zachęca do gorliwej działalności apostolskiej, odwiedza chorych członków swojej róży; utrzymuje łączność między kołem różańcowym a kapłanem; zbiera składki na Mszę św., dzieła charytatywne, misje i inne cele. Moderator parafialny prowadzi Parafialną Księgę Różańca Świętego. W naszej parafii założono ją w 2011 r. Czasopismem formacyjnym dla kół Żywego Różańca jest miesięcznik „ Różaniec”, w którym znajdują się ciekawe artykuły dotyczące: wiary i życia –  nauczania papieskiego, rozważania różańcowe, medytacje, komentarze do fragmentów Ewangelii, oraz  konferencje  formacyjne na spotkania w pierwsze soboty miesiąca.   Moderatorem parafialnym- opiekunem tych grup- jest obecnie Ks. Proboszcz Leonard Fic, wcześniej był nim Ks. Mariusz Ponikierski Dzięki staraniom tych duszpasterzy w naszej wspólnocie przybyło róż. Początkowo były tylko trzy koła różańcowe działające w Izbicy, a obecnie jest ich  trzynaście,  czternaste jest na etapie powstawania.

Wykaz kół Żywego Różańca w Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej

Miejscowość Lp. Nazwa róży Zelator
Izbica Kujawska 1. Róża p.w. św. Mateusza Alicja Kuśmirek
2. Róża p.w. św. Anny Wanda Korytowska
3. Róża p.w. św. Maksymilian Marii Kolbego Bożena Andrzejewska
4. Róża św. Hieronima Jolanta Baszewska
Chociszewo 5. Róża p.w. bł. Jana Pawła II Janina Malczyńska
Chotel, Sokołowo 6. Róża p.w. św. Floriana Zofia Kowalska
Kazanki 7. Róża p.w. św. Józefa Irena Remplewska
Pasieka 8. Róża p.w. św. Faustyny Stanisława Wajer
Wietrzychowice 9. Róża p.w. św. Ojca Pio Elżbieta Szparaga
10. Róża p.w. św. Franciszka Elżbieta Szparaga
Ślazewo 11. Róża p.w. św. Krzysztofa Danuta Matusiak
Tymień, Podtymień 12. Róża p.w. św. Jadwigi Królowej Mariola Wiśniewska
Kaźmierowo 13. Róża p.w. św. Antoniego Teresa Kałużna
Świszewy 14. Róża p.w. św. Katarzyny  Laboure Teresa Kałużna